Szkolenie BHP

Szkolenie z zakresu BHP jest organizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 5 lipca 2007 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach oraz zarządzeniem Rektora UJ nr 89 z 3 sierpnia 2017 r. w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Informujemy, że obowiązek zrealizowania szkolenia z zakresu BHP dotyczy wszystkich studentów rozpoczynających naukę na pierwszego roku studiów: pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich, z wyjątkiem tych studentów, którzy w ramach dotychczasowego kształcenia odbyli już takie szkolenie na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W celu przystąpienia do kursu bhp należy zalogować się na stronę wirtualnej platformy PEGAZ.

Informacje na temat logowania można znaleźć na stronie: Punktu Logowania.

Na stronie wirtualnej platformy znajdują się materiały dydaktyczne niezbędne do odbycia kursu oraz test zaliczeniowy.

 

Terminy szkolenia:

18.10. – 7.11.2017 roku – studenci  Wydziałów: Chemii; Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii; Biologii i Nauk o Ziemi; Lekarskiego; Farmaceutycznego; Nauk o Zdrowiu; Geografii i Geologii;

8.11. – 28.11.2017 roku – studenci Wydziałów: Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej; Matematyki i Informatyki; Filozoficznego; Filologicznego; Prawa i Administracji oraz studiów międzykierunkowych;

29.11. – 19.12.2017 roku – studenci Wydziałów: Zarządzania i Komunikacji Społecznej; Studiów Międzynarodowych i Politycznych; Polonistyki; Historycznego.

Za termin zaliczenia przyjmuje się datę zamknięcia kursu.

Student, który nie może odbyć szkolenia poprzez platformę zdalnego nauczania PEGAZ, powinien skontaktować się z p. mgr Barbarą Bryk w pierwszym tygodniu trwania szkolenia dla jego Wydziału (e–mail: barbara.bryk@uj.edu.pl, tel.: 519 068 328, (0-12) 422 06 44 wew. 26.

Zasady uwzględniania szkolenia BHP zaliczonego w ramach dotychczasowego kształcenia w Uniwersytecie Jagiellońskim

Studentom, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów bądź na innym poziomie kształcenia i zostali wpisani do systemu do 15 października 2017 roku, a w ramach dotychczasowego kształcenia w UJ uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHP w okresie ostatnich pięciu lat, system USOS automatycznie przypisuje na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia zaliczenie kursu w zakresie BHP w oparciu o dane z wcześniej odbywanych studiów w formie decyzji na temat wymagań.


Studenci, którzy rozpoczynają naukę na drugim kierunku studiów bądź na innym poziomie kształcenia i zostali wpisani do systemu w terminie późniejszym niż wskazany w ust. 11, a w ramach dotychczasowego kształcenia w UJ uczestniczyli i zaliczyli szkolenie BHP w okresie ostatnich pięciu lat, powinni zgłosić się do sekretariatów prowadzących studia. Pracownicy administracyjni sekretariatów przypisują zaliczenie kursu w zakresie BHP w systemie USOS na rozpoczętym kierunku/poziomie kształcenia w oparciu o dane z wcześniej odbywanych studiów.

Podstawa prawna

Zarządzenie nr 89 Rektora UJ z 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r.
w sprawie: bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach