Program MOST

Odesłanie do zewnętrznego portalu Programu MOST

Informacje ogólne

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST to program wymiany studentów i doktorantów polskich uczelni. Funkcjonuje od 1999 r. i w swoich założeniach nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS. Koordynatorem Programu jest Uniwersytecka Komisja Kształcenia (UKK). Udział w programie jest bezpłatny i niezależny od formy studiów. Warunki studiowania w programie określa Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST, który można znaleźć poniżej oraz na oficjalnej stronie programu http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna.

Program MOST daje możliwość odbycia części studiów (semestru lub roku akademickiego) na innej uczelni. Uczestniczyć w wymianie może student po ukończeniu drugiego semestru studiów – w przypadku studentów studiów I stopnia oraz studiów jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru – w przypadku studentów studiów II stopnia.

Odesłanie do zewnętrznego portalu Programu MOST

Informacje dla studentów UJ chcących wziąć udział w programie

PROGRAM MOST – KROK PO KROKU:

KROK 1 – Zapoznaj się z ofertą miejsc na poszczególnych uczelniach przygotowaną przez UKK (oferta na rok akademicki/semestr zimowy ogłaszana 15 kwietnia, na semestr letni aktualizowana 31 października). Dostępna jest pod adresem https://most.uka.uw.edu.pl/

KROK 2 – Jeżeli znajdziesz interesujący Cię kierunek studiów na wybranej uczelni – zarejestruj się w systemie IRK MOST (Internetowej Rejestracji Kandydatów MOST) – na stronie jak wyżej.

KROK 3 – Wydrukuj wypełniony w systemie IRK MOST wniosek o udział w Programie.

KROK 4 – Przedstaw wniosek Dziekanowi lub Prodziekanowi wydziału macierzystego w celu jego zaopiniowania.

KROK 5 – Złóż pozytywnie zaopiniowany przez Dziekana lub Prodziekana wniosek w Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ (u uczelnianego koordynatora programu MOST) – w odpowiednim terminie:


•    wyjazd na semestr zimowy lub cały rok akademicki – od 15 kwietnia do 15 maja
•    wyjazd na semestr letni – od 31 października do 30 listopada

Koordynator programu MOST przedstawi Twój wniosek do akceptacji Prorektorowi UJ ds. dydaktyki. Po uzyskaniu pozytywnej opinii wniosek zostanie wgrany przez koordynatora do systemu IRK MOST.

KROK 6 – Sprawdź na swoim koncie w systemie IRK MOST, czy zostałeś zakwalifikowany do udziału w Programie (30 czerwca – wyjazdy na semestr zimowy lub cały rok akademicki; 30 grudnia – wyjazdy na semestr letni) lub oczekuj decyzji z Biura UKK, która wysłana zostanie do Ciebie pocztą na adres podany we wniosku.

KROK 7 – Przed rozpoczęciem studiów skontaktuj się z koordynatorem uczelni przyjmującej lub zapoznaj się z informacjami o programie zamieszczonymi na stronie internetowej uczelni przyjmującej.

KROK 8 – Przygotuj i przedstaw Dziekanowi lub Prodziekanowi uczelni macierzystej do akceptacji POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ (zwróć uwagę na przedmioty obligatoryjne).

KROK 9 – W momencie podejmowania studiów dostarcz uczelni przyjmującej POROZUMIENIE O PROGRAMIE ZAJĘĆ – do akceptacji Dziekana lub Prodziekana tejże uczelni.

KROK 10 – Studiuj na wybranej uczelni, poszerzając swoją wiedzę.

KROK 11 – Po zrealizowaniu wszystkich zajęć zadeklarowanych w POROZUMIENIU i zebraniu wpisów do KARTY OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ uzyskaj od Dziekana lub Prodziekana uczelni przyjmującej potwierdzenie ich zrealizowania (uzyskanych zaliczeń i ocen nie wpisujemy do indeksu).

KROK 12 – Odbierz wystawiony przez uczelnię przyjmującą CERTYFIKAT poświadczający Twój udział w programie.

KROK 13 – Po powrocie z Programu przedstaw swojemu Dziekanowi lub Prodziekanowi KARTĘ OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ  (stanowi ona podstawę uzyskania wpisów do indeksu).


UWAGA:

W przypadku jakichkolwiek zmian w POROZUMIENIU O PROGRAMIE ZAJĘĆ konieczne jest sporządzenie ANEKSU DO POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ.

W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta. Uczelnia przyjmującą w miarę możliwości powinna zapewnić studentowi miejsce w domu studenckim – na wniosek studenta. 

Uczelnia przyjmująca nie dokonuje żadnych adnotacji w indeksie wydanym przez Uniwersytet Jagielloński.

Zapraszamy do wzięcia udziału w Programie!

 

Uczelniany Koordynator Programu MOST na UJ
Piotr Obacz

Centrum Wsparcia Dydaktyki
Ul. Gołębia 24, pok. 013
31-007 Kraków
tel. 12 663 39 53
mail: piotr.obacz@uj.edu.pl

Informacje dla studentów zakwalifikowanych na program MOST w UJ

1. Osoba zakwalifikowana na studia w ramach programu MOST ma obowiązek podpisania POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ, którego wzór dostępny jest na jej koncie w systemie IRK MOST. Wspomniany wzór można znaleźć również w załącznikach na dole strony oraz na stronie Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia (UKK). POROZUMIENIE  powinno być podpisane w pierwszej kolejności przez Dziekana/Prodziekana Wydziału, na którym studiuje dana osoba, a następnie zaakceptowane przez Dziekana/Prodziekana Wydziału uczelni przyjmującej. Najbardziej pożądaną sytuacją jest zawarcie wspomnianego POROZUMIENIA jeszcze przed rozpoczęciem nauki w uczelni przyjmującej. Akceptacja programu przez Dziekana/Prodziekana uczelni przyjmującej może być dokonana już po przyjeździe na Program.

Zgodnie z Regulaminem Programu MOST studenci mają możliwość wybierania przedmiotów w ramach danego kierunku lub kierunków pokrewnych prowadzonych na uczelni. Należy także pamiętać o uregulowaniu w POROZUMIENIU O PROGRAMIE ZAJĘĆ sprawy zaliczania przedmiotów obowiązkowych w danym semestrze bądź roku akademickim na uczelni macierzystej.

Wykaz przedmiotów prowadzonych w ramach danego kierunku można znaleźć na stronie internetowej danej jednostki, w przypadku braku tych informacji na stronie należy skontaktować się z sekretariatem bądź koordynatorem w danej jednostce. Wykaz koordynatorów zamieszczono na końcu strony. Więcej informacji dotyczących sporządzania POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ dostępnych jest pod adresem: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna/17-najwyzej/67-kilka-dobrych-rad-czyli-jak-sporzadzic-porozumienie-o-programie-zajec 

W przypadku jakichkolwiek zmian w POROZUMIENIU konieczne jest sporządzenie ANEKSU DO POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ.

2. Student MOST nie musi posiadać karty egzaminacyjnej (chyba, że uczelnia macierzysta studenta tego wymaga). Obowiązującym drukiem poświadczającym zaliczenie wybranych przedmiotów w uczelni przyjmującej jest KARTA OKRESOWYCH OSIĄGNIĘĆ STUDENTA, której wzór dostępny jest poniżej oraz na stronie UKK (nie wpisujemy zaliczeń do indeksu). Po uzyskaniu zaliczeń z wszystkich zadeklarowanych przedmiotów Dziekan/Prodziekan Wydziału uczelni przyjmującej zatwierdza wspomniany dokument. Dokument ten jest podstawą zaliczenia semestru bądź roku na uczelni macierzystej.

3. Studenci zakwalifikowani do udziału w Programie MOST mogą ubiegać się o przyznanie miejsca w domu studenckim. Wypełniony i wydrukowany WNIOSEK wraz z kserokopią dowodu osobistego należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w Centrum Wsparcia Dydaktyki i Spraw Studenckich UJ (ul. Gołębia 24, pok. 013, 31-007 Kraków) do dnia 31 sierpnia dla roku akademickiego/semestru zimowego lub do 31 stycznia dla semestru letniego. W przypadku ubiegania się o dodatkowe miejsce dla małżonka lub dziecka należy do dokumentacji dołączyć kopię odpisu aktu zawarcia związku małżeńskiego lub kopię odpisu aktu urodzenia dziecka.


Informację o rozdziale miejsc będzie można uzyskać od dnia 9 lutego 2018  r. pod numerem telefonu: (12) 663 39 53.

Szczegółowe dane dotyczące domów studenckich UJ: https://www.usosweb.uj.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/akademiki/index() 


4. Po sukcesywnym zakończeniu wymiany w ramach Programu MOST i zrealizowaniu przedmiotów zadeklarowanych w POROZUMIENIU O PROGRAMIE ZAJĘĆ, studenci otrzymują specjalny CERTYFIKAT poświadczający udział w Programie.

 

Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST

Regulamin Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST


Regulaminu przyjęty przez KRUP 13 grudnia 1999 roku ze zmianami:
21 lutego 2003 roku, 18 marca 2004 roku, 7 grudnia 2007 roku, 12 października 2010 roku, 25 października 2013 roku oraz 7 marca 2014 roku oraz 22 października 2014 roku
Tekst jednolity

 
1. Istota i cel kształcenia w systemie mobilności studentów


1.1. System mobilności studentów, zwany dalej programem MOST, jest nową ofertą kształcenia w uniwersytetach polskich.


1.2. Program MOST jest adresowany do studentów I i II stopnia studiów oraz jednolitych studiów magisterskich, a także uczestników III stopnia studiów, których zainteresowania naukowe mogą być realizowane poza macierzystym uniwersytetem; wprowadzenie systemu mobilności ma na celu poszerzenie możliwości kształcenia się poprzez odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym uniwersytecie niż macierzysty.


1.3. Uczestnik tego programu ma prawo ubiegania się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet oraz prawo wyboru przedmiotów w oparciu o istniejący program studiów na danym uniwersytecie.

1.4. W ogólnych założeniach program MOST nawiązuje do europejskiego systemu kształcenia w ramach programu ERASMUS.
 
2. Założenia i organizacja programu


2.1. Program MOST dotyczy studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz studiów III stopnia realizowanych w umawiających się uniwersytetach polskich.

2.2. W organizacji programu uczestniczą następujące uniwersytety:
 
o Uniwersytet Śląski
o Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
o Uniwersytet Łódzki
o Uniwersytet Wrocławski
o Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
o Uniwersytet Mikołaja Kopernika
o Uniwersytet Szczeciński
o Uniwersytet Gdański
o Uniwersytet Opolski
o Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
o Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
o Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
o Uniwersytet w Białymstoku
o Uniwersytet Jagielloński
o Uniwersytet Warszawski
o Uniwersytet Rzeszowski
o Uniwersytet Zielonogórski
o Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
o Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
o Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 
2.2a. Uczelnia niebędąca sygnatariuszem Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia może otrzymać status uczelni stowarzyszonej z Programem MOST. Status uczelni stowarzyszonej z Programem MOST nadaje KRUP na wniosek UKA. Uczelnia stowarzyszona z Programem MOST zobowiązana jest do uiszczania składki rocznej w wysokości 1 000 zł na konto UKA. Do uczelni stowarzyszonej z Programem MOST, jej studentów i doktorantów stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST.

2.3. Sprawy formalne i organizacyjne studentów oraz doktorantów uczestniczących w programie, wynikające z porozumienia Uniwersytetów Polskich, prowadzi właściwy uniwersytet.

2.4. Kandydaci na semestralne lub roczne studia w danym roku akademickim wyłaniani są według następujących zasad:

1) Uniwersytety zgłaszają do Biura Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) w terminie do 30 marca oferowaną liczbę miejsc na poszczególnych kierunkach studiów a w przypadku studiów III stopnia – w ramach programów studiów doktoranckich. Do 15 kwietnia Biuro UKA zamieszcza na stronie internetowej zestawienie oferowanych miejsc.

2) Do 15 maja studenci i uczestnicy studiów doktoranckich zgłaszają swój udział w programie a uczelnie przedstawiają imienną listę kandydatów do studiowania w semestrze zimowym i letnim, i odpowiednio do 30 listopada do studiowania w semestrze letnim.

3) Uniwersytecka Komisja Akredytacyjna podejmie decyzje o rozdziale miejsc dla studentów odpowiednio do 30 czerwca i 30 grudnia, informując o tym zainteresowane uczelnie.

4) Decyzję o zakwalifikowaniu uczestników studiów doktoranckich podejmie uczelnia przyjmująca po zapoznaniu się z opinią opiekuna naukowego do 31 lipca na semestr zimowy i letni oraz do 31 stycznia na semestr letni.

2.5. W trakcie odbywania studiów w ramach programu MOST, przysługujące stypendia: socjalne, naukowe, MNiSW, doktoranckie i inne wypłaca studentowi lub uczestnikowi studiów doktoranckich uczelnia macierzysta.

2.6. Uczestnicy Programu MOST uiszczają opłaty za studia i/lub usługi edukacyjne w uczelni macierzystej.

2.7. Uniwersytety przyjmujące uczestników programu MOST zapewniają w miarę możliwości miejsca w domu akademickim.

3. Uczestnicy programu MOST

3.1. Studia w ramach programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia, a doktorant po pierwszym roku studiów.

3.2. Warunkiem koniecznym przyjęcia do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni. Przez zaliczenie roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni rozumie się także uzyskanie przez studenta zgody na warunkowe kontynuowanie studiów. Niemniej dopuszcza się z tego tytułu możliwość niewyrażenia zgody przez dziekana wydziału (dyrektora instytutu) na uczestnictwo studenta w Programie MOST. Student zawiera z dziekanem wydziału macierzystego porozumienie o programie zajęć, obejmujące ustalenia, o których mowa w pkt. 4.1-4.4.

3.3. Podstawą kwalifikacji do udziału w Programie MOST jest średnia ocen studenta z całego toku studiów. Kryteriami dodatkowymi są: rekomendacja uczelni macierzystej, podejmowana przez studenta działalność na rzecz społeczności akademickiej, osiągnięcia naukowe oraz osobista motywacja wykazane w podaniu dodatkowym (liście motywacyjnym).

4. Program studiów dla studentów studiów jednolitych oraz studiów I i II stopnia

4.1. Podstawą semestralnych studiów w programie MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów.

4.2. Program semestralnych studiów może być realizowany przez wybranie dowolnego semestru studiów z obowiązującego programu nauczania w uniwersytecie wybranym przez studenta.

4.3. Program semestralnych studiów może być realizowany w oparciu o indywidualny program, składający się z różnych przedmiotów, wybranych z różnych semestrów studiów danego kierunku lub pokrewnych kierunków, realizowanych w tym czasie w wybranym uniwersytecie. Dopuszcza się możliwość wyboru tylko jednego przedmiotu poza uczelnią macierzystą.

4.4. Dopuszcza się możliwość realizacji przedmiotu prowadzonego w formule e-learning oraz wybór tylko takiego przedmiotu z oferty uczelni przyjmującej, gdy charakteryzuje go walor unikatowości, tzn. nie jest on prowadzony na uczelni macierzystej.

4.5. Semestralny program studiów musi zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS. W przypadku zaliczania jednego tylko przedmiotu pozostałe punkty kredytowe student musi uzyskać w macierzystej uczelni.
 

4.6. Porozumienie o programie zajęć student ma obowiązek złożyć w uczelni przyjmującej (kopia) i macierzystej (oryginał) do 30 października – w odniesieniu do semestru zimowego lub całego roku akademickiego oraz do 15 marca – w odniesieniu do semestru letniego.

4.6. Wybrany program powinien być zaliczany przez dziekana wydziału uniwersytetu, w którym student odbywa semestralne studia.

5. Zaliczenie semestru przez studentów studiów jednolitych oraz I i II stopnia

5.1. Tryb zaliczenia semestru oparty jest o przyjęty system ECTS.

5.2. Odbyte przez studenta zajęcia wraz z uzyskanymi ocenami potwierdza dziekan wydziału danego uniwersytetu.

5.3. Uzyskane wyniki egzaminów w trakcie studiów na wybranym uniwersytecie są uwzględniane w obliczaniu średniej w danym roku studiów, jak również średniej z całego toku studiów.

6. Program dla uczestników studiów doktoranckich


6.1. Program uczestników studiów doktoranckich może być realizowany przez uczestniczenie w zajęciach przewidzianych w programie studiów doktoranckich, które odbywają się na wybranym uniwersytecie

6.2. Program może być realizowany poprzez sporządzanie kwerendy bibliotecznej, archiwalnej oraz pracy laboratoryjnej i innego rodzaju współpracy naukowej jeśli została wcześniej uzgodniona z uczelnią przyjmującą.

6.3. Porozumienie o programie zajęć, uzgodnione z opiekunem naukowym uczestnika, jest zatwierdzane przez kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni macierzystej i kierownika właściwych studiów doktoranckich uczelni przyjmującej.

7. Zaliczenie semestru lub roku przez słuchaczy studiów doktoranckich

7.1. Zaliczenie semestru lub roku przez słuchaczy studiów doktoranckich odbywa się na uczelni macierzystej na zasadach przewidzianych w regulaminie studiów doktoranckich.

Dokumenty