Nabór wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018

W USOSweb trwa nabór kandydatur do przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018. Wniosek należy zarejestrować w systemie USOSweb, www.usosweb.uj.edu.pl, zakładka Dla wszystkich -> Wnioski, a następnie wydrukować i dostarczyć z załącznikami i kompletem dokumentacji potwierdzającej osiągnięcia w wyznaczonym terminie do sekretariatu ds. pomocy materialnej.
 
Terminy naboru wniosków: studenci | doktoranci
 
Kandydatury zostaną ocenione przez Rady Wydziałów, które wyrażą opinię, czy przedstawione przez studenta lub doktoranta osiągnięcia są wybitnymi osiągnięciami oraz czy są związane z odbywanymi studiami (z wyłączeniem osiągnięć w sporcie). Wnioski, które uzyskają pozytywną opinię właściwej Rady Wydziału zostaną przekazane przez Rektora UJ do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister ocenia wnioski metodą punktową - punkty są przyznawane za poszczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia w sporcie. Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępne są „wskazówki dotyczące wypełniania wniosków” precyzujące jakie przykładowe osiągnięcia nie będą brane pod uwagę przez Ministra – studenci | doktoranci.
Data opublikowania: 08.08.2017
Osoba publikująca: Dawid Cichocki