Fundusz Stypendialny im. Królowej Jadwigi

Fundusz Stypendialny im. Królowej Jadwigi powstał dla upamiętnienia wielkiego dzieła Królowej Jadwigi, która cały osobisty majątek przeznaczyła na odnowienie Akademii Krakowskiej i tym samym zainicjowała 600 lat nieprzerwanej działalności naukowej i dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem Funduszu jest wspieranie pracowników naukowych oraz doktorantów pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, krajów byłego Związku Radzieckiego oraz krajów bałkańskich, którzy w Krakowie realizować będą swoje projekty naukowo-badawcze. Twórcy Funduszu mają nadzieję, że dzięki tej inicjatywie dojdzie do zacieśnienia więzi i wymiany doświadczeń pomiędzy uczonymi tej części Europy, a Kraków i jego Uniwersytet staną się ośrodkiem naukowym jak dawniej promieniującym na wschód i południe.

Funduszem zarządza Rektor UJ przy udziale Rady Funduszu, wybranej spośród samodzielnych pracowników naukowych wszystkich Wydziałów UJ i stanowiącej równocześnie Komisję Kwalifikacyjną. Fundusz utrzymuje się z dotacji i darów od osób fizycznych i prawnych, zmierzając do zgromadzenia tzw. "kapitału żelaznego", który w przyszłości umożliwi mu funkcjonowanie niezależne od wysokości i częstotliwości wpłat.

Wysokość stypendium wynosi 1500 zł. Każdy stypendysta ma zapewnione zakwaterowanie w dwuosobowym pokoju w domu studenckim na koszt Uniwersytetu oraz podstawową opiekę zdrowotną na czas pobytu.

Konkurs ogłaszany jest raz w ciągu roku akademickiego.

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszeniowy pracownika naukowego/doktoranta wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu Funduszu,
 • życiorys,
 • program badań naukowych do zrealizowania w Krakowie,
 • informację o dotychczasowych pracach naukowych,
 • spis publikacji kandydata,
 • rekomendację od pracownika naukowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Pracownik naukowy nieposiadający stopnia naukowego doktora habilitowanego lub tytułu profesora dołącza opinię swojego opiekuna naukowego.

Dokumenty należy dostarczyć do Biura Doskonalenia Kompetencji (ul. Gołębia 24, pok. 013, 31-007 Kraków) w nieprzekraczalnym terminie do 15 czerwca 2018 r.

Kontakt:

Piotr Obacz
Centrum Wsparcia Dydaktyki
Biuro Doskonalenia Kompetencji
ul. Gołębia 24, pok. 013
31-007 Kraków
tel. +48 12 663 39 53
e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

 

Lista stypendystów Funduszu Stypendialnego im. Królowej Jadwigi 2017-2018

The Queen Jadwiga Fund

The Queen Jadwiga Fund was established to commemorate the grand decision of the Queen who bequeathed her entire private wealth to restore the Kraków Academy and thus initiated 600 years of scholarly and teaching activity of the Jagiellonian University. The aim of the Fund is to aid scholars and PhD students from Central-Eastern Europe, former Soviet Union and the Balkan area, who plan to conduct their research in Kraków. The original creators of the Fund hope that this initiative will lead to closer ties between scholars from this part of Europe.


The fund is financed by donations from individual benefactors and companies. The initiators hope it will accumulate enough capital to achieve financial independence in the future.


The scholarship value is 1500 PLN. The recipients are provided with accommodation in a double room in a student dormitory and basic healthcare during their stay.


Documents required:

 • application form according to the formula of Attachment 1 to the Queen Jadwiga Fund Rules,
 • CV,
 • plan of research to be conducted in Kraków,
 • information about the applicant's academic work,
 • list of publications,
 • reference from a member of the Jagiellonian University academic Staff.

An academic without a postdoctoral degree must also enclose a letter of reference from his or her academic supervisor.

The documents must be submitted to the Centre for Educational and Students’ Affairs Support of the Jagiellonian University (ul. Gołębia 24, room 17, 31-007 Kraków) by June 15, 2018.

 

Contact:

Piotr Obacz
Centre for Academic Support
Jagiellonian University in Kraków
PL 31-007 Kraków
ul. Gołębia 24, room 013
tel. +48 12 663 39 53
e-mail: fundusze.stypendialne@uj.edu.pl

 

List of grantees 2017-2018