Tworzenie studiów

Dokumenty zewnętrzne

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie warunków prowadzenia studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie: charakterystyk drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach szkolnictwa wyższego po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4 – poziomy 6–8.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 20 września 2016 r.
w sprawie: ogólnych kryteriów oceny programowej

Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r.
w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej (uchylone)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r.
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego (uchylone)

Załącznik do Rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego cz.1 (uchylone)

Załącznik do Rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego cz.2 (uchylone)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie wzorcowych efektów kształcenia (uchylone)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Dokumenty wewnętrzne

Uchwała nr 100/X/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów pierwszego oraz drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich

Uchwała nr 111/IX/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla
studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Zarządzenie nr 117 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2016 roku
w sprawie: zasad tworzenia, przekształcania i likwidacji studiów wyższych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 118 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 19 grudnia 2016 roku
w sprawie: szczegółowych wzorów dokumentacji programów kształcenia na studiach wyższych

Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 października 2017 roku
w sprawie: zasad tworzenia, przekształcania i likwidacji programów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach kształcenia ustawicznego

Polska Komisja Akredytacyjna