Tok studiów wyższych

Dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016 poz. 1842, z późn. zm.)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 16 września 2016 r.
w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentacji przebiegu studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 26 września 2016 r.
w sprawie warunków prowadzenia studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 27 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 3 października 2014 r.
w sprawie podstawowych kryteriów i zakresu oceny programowej oraz oceny instytucjonalnej

Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 4 stycznia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnopolskiego wykazu studentów i ogólnopolskiego wykazu doktorantów

Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 września 2014 r.
w sprawie warunków, jakim muszą odpowiadać postanowienia regulaminu studiów w uczelniach

Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r.
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego

Załącznik do Rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego cz.1

Załącznik do Rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r. w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego cz.2

Rozporządzenie MNiSW z dnia 4 listopada 2011 r.
w sprawie wzorcowych efektów kształcenia

Rozporządzenie MNiSW z dnia 29 września 2011 r.
w sprawie wzoru oświadczenia studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat

Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 września 2011 r.
w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta

Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 września 2007 r.
w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie MNiSW z dnia 9 maja 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Dokumenty wewnętrzne

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Regulamin obowiązuje od 1.10.2017 r.)

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich (Regulamin obowiązuje od 1.10.2015 r.)

Uchwała nr 48/IV/2016 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 53/IV/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany Regulaminu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 43 Uczelnianej Rady Samorządu Studentów UJ z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie: uzgodnienia treści uchwalonego przez Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego Regulaminu studiów

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - wersja w języku angielskim

Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich - wersja w języku rosyjskim

Uchwała nr 75/VI/2015 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie: zasad pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz wzorów umów o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim

załącznik nr 1 do uchwały nr 75/VI/2015

załącznik nr 2 do uchwały nr 75/VI/2015

załącznik nr 3 do uchwały nr 75/VI/2015

Zarządzenie nr 93 Rektora UJ z 29 sierpnia 2017 r.
w sprawie: harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich

Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 16 lutego 2018 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 89 Rektora UJ z 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie: szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 86 Rektora UJ z 28 lipca 2017 r.
w sprawie: dostosowania procesu kształcenia i badań naukowych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz osób znajdujących się w szczególnej sytuacji zdrowotnej

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie: składania przez nauczyciela akademickiego oświadczenia upoważniającego do zaliczenia go do minimum kadrowego poprzez aplikację minimum kadrowe do kierunków studiów (MKK) w systemie SAP

Zarządzenie nr 74 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 8 lipca 2014 r.
w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 97 Rektora UJ z dnia 3 października 2012 r.
w sprawie: wprowadzenia wzorów aneksów do umów o warunkach odpłatności za stacjonarne studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie, za niestacjonarne studia pierwszego stopnia, drugiego stopnia, trzeciego stopnia i jednolite studia magisterskie oraz za studia podyplomowe w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 58 Rektora UJ z dnia 5 lipca 2012 r.
w sprawie: szczegółowych wzorów umów o warunkach odpłatności za studia i usługi edukacyjne obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 103 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 r.
w sprawie: elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych licencjackich i magisterskich w Archiwum Prac Dyplomowych

Zarządzenie nr 32 Rektora UJ z 29 marca 2011 roku w sprawie: szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 15 Rektora UJ z 16 lutego 2018 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 sierpnia 2017 roku w sprawie harmonogramu czynności związanych z rozliczaniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich oraz zmiany zarządzenia nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 roku w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim

Uchwała nr 39/VI/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 24 czerwca 2009 r.
w sprawie obowiązku odbycia przez każdego studenta stacjonarnych jednolitych studiów magisterskich lub stacjonarnych studiów drugiego stopnia jednego kursu w języku obcym

Pismo okólne nr 10 Prorektora UJ ds. dydaktyki z 21 lipca 2008 roku
w sprawie procedur związanych z elektroniczną legitymacją studencką

Zarządzenie nr 41 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 lipca 2007 roku
w sprawie ustalenia oraz ujednolicenia w UJ procedur administracyjnych dotyczących obsługi studiów realizowanych z wykorzystaniem Systemu USOS

Uchwała Senatu UJ z dnia 27 września 2006 r.
w sprawie liczebności grup studenckich

Zarządzenie nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 czerwca 2006 r.
w sprawie: elektronicznej bazy danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich

Załączniki do Zarządzenia nr 45 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 12 czerwca 2006 roku
w sprawie: elektronicznej bazy danych prac dyplomowych i rozpraw doktorskich.

Zarządzenie nr 44 Rektora UJ z 5 lipca 2005 r.
w sprawie prowadzenia na Uniwersytecie Jagiellońskim albumu studentów od roku akademickiego 2005/06

Zarządzenie nr 77 Rektora UJ z 23 grudnia 2004 r.
w sprawie wprowadzenia Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów