Studia podyplomowe

Dokumenty zewnętrzne

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016 poz. 1842, z późn. zm.)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 stycznia 2012 r.
w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

Rozporządzenie MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r.
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla szkolnictwa Wyższego

Załącznik do rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r.w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego cz. 1

Załącznik do rozporządzenia MNiSW z dnia 2 listopada 2011 r.w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego cz. 2

Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. (j. t. Dz. U. z 2013 r., poz. 1207)

Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

Dokumenty wewnętrzne

Uchwała nr 77/VI/2015 Senatu UJ z 24 czerwca 2015 r. w sprawie: Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim (obowiązuje od 1 października 2015 r.)

Uchwała nr 109/IX/2015 Senatu UJ z 30 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr 77/VI/2015 z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie Regulaminu Studiów Podyplomowych w Uniwersytecie Jagiellońskim (obowiązuje od 1 października 2015 r.)

Uchwała nr 111/IX/2017 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 września 2017 r.
w sprawie: wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w zakresie projektowania programów kształcenia dla studiów podyplomowych oraz kursów dokształcających

Zarządzenie nr 100 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 2 października 2017 roku .
w sprawie: zasad tworzenia, przekształcania i likwidacji programów prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim w ramach kształcenia ustawicznego

Program kształcenia na studiach podyplomowych

Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych

Plan studiów na studiach podyplomowych

Sylabus modułu kształcenia na studiach podyplomowych

Program kształcenia na kursach dokształcających

Zarządzenie nr 105 Rektora UJ z 9 października 2015 r.
w sprawie: dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2015 r.
w sprawie: wzorów umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jagiellońskim

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 11 lipca 2016 r.
w sprawie: zmiany zarządzenia nr 87 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2015 roku w sprawie wzorów umów o warunkach odpłatności za niestacjonarne studia trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy dokształcające oraz wzoru umowy o warunkach odpłatności za studia dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jagiellońskim

Pismo okólne nr 7 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 17 lipca 2017 r.
w sprawie: szczegółowych  zasad sporządzania świadectw  ukończenia  studiów podyplomowych i kursów dokształcających