Pomoc materialna

Akty prawne powszechnie obowiązujące

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.
Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017 poz. 2183)

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity)

Ustawa z dnia 17 lipca 1998 r.
o pożyczkach i kredytach studenckich

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r.
w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych

Rozporządzenie MNiSW z dnia 25 września 2017 r.
w sprawie szczegółowych zasad, trybu i i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1905)

Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom

Rozporządzenie MNiSW z dnia 17 lipca 2015 r.
w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych doktorantom

Akty prawne wewnętrzne dla studentów

Zarządzenie nr 105 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku
w sprawie: Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 109 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 października 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 70 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 5 czerwca 2017 roku
w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia nr 44 Rektora Uniwersytetu
Jagiellońskiego z 17 czerwca 2016 roku w sprawie Regulaminu przyznawania studentom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 120 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 27 grudnia 2016 roku
w sprawie: zasad ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Jagiellońskiego uprawnionych do ubiegania się o umorzenie 20% kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej

Oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

Oświadczenie studenta o braku adresu stałego zamieszkania na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (1) wiek 26 lat, małżonek, dziecko

Oświadczenie studenta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (2) samodzielność finansowa

Oświadczenie studenta o zamieszkaniu wraz z małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki

Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Zaświadczenie o wysokości średniej ocen z innej uczelni

Wniosek o miejsce w domu studenckim (studenci spoza UJ)

Akty prawne wewnętrzne dla doktorantów

Zarządzenie nr 104 Rektora UJ z 16 października 2017 roku
w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze środków funduszu pomocy materialnej

Zarządzenie nr 109 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 23 października 2015 roku
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu domów studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 71 Rektora UJ z 5 czerwca 2017 roku
w sprawie: Regulaminu przyznawania doktorantom miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Jagiellońskiego

Zarządzenie nr 66 Rektora UJ z 6 września 2011 r.
w sprawie: zasad ustalania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego uprawnionych do ubiegania się o umorzenie 20% kredytu studenckiego lub pożyczki studenckiej

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki

Oświadczenie studenta o braku zameldowania na pobyt stały na terenie gminy miejskiej Kraków oraz gmin ościennych: Zielonki, Michałowice, Kocmyrzów-Luborzyca, Igołomia-Wawrzeńczyce, Niepołomice, Wieliczka, Świątniki Górne, Mogilany, Skawina, Liszki, Zabierzów, Wielka Wieś

Oświadczenie członka rodziny / opiekuna osoby niepełnosprawnej w związku z ubieganiem się o miejsce w domu studenckim

Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (1) wiek 26 lat, małżonek, dziecko 

Oświadczenie doktoranta o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców (2) samodzielność finansowa

Oświadczenie doktoranta o zamieszkaniu wraz z małżonkiem lub dzieckiem w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki